Conference and Journal Papers

 1. Craig Lee, Zhiyi Zhang, Yukai Tu, Alex Afanasyev, Lixia Zhang. "Supporting Virtual Organizations Using Attribute-Based Encryption in Named Data Networking". IEEE International Conference on Collaboration and Internet Computing, October 2018.
 2. Zhiyi Zhang, Yingdi Yu, Sanjeev Kaushik Ramani, Alex Afanasyev, and Lixia Zhang. "NAC: Automating Access Control via Named Data". In IEEE MILCOM 2018.
 3. Zhiyi Zhang, H Zhang, E Newberry, S Mastorakis, Y Li, A Afanasyev, L Zhang. "An Overview of Security Support in Named Data Networking". IEEE Communication Magazine. 2018 November.
 4. H Zhang, Y Li, Zhiyi Zhang, A Afanasyev, Lixia Zhang. "NDN Host Model". ACM SIGCOMM Computer Communication Review, 48(3), pp.35-41.
 5. Yu, Yingdi, Alexander Afanasyev, Jan Seedorf, Zhiyi Zhang, and Lixia Zhang. "NDN DeLorean: An authentication system for data archives in named data networking." In Proceedings of the 4th ACM Conference on Information-Centric Networking. ACM, 2017.

Short Papers, Workshops, and Posters

 1. Zhiyi Zhang, Edward Lu, Yanbiao Li, Lixia Zhang, Tianyuan Yu, Davide Pesavento, Junxiao Shi, Lotfi Benmohamed. "NDNoT: A Framework for Named Data Network of Things" In Proceedings of the 5th ACM Conference on Information-Centric Networking. ACM, 2018.
 2. Zhiyi Zhang, Yingdi Yu, Alexander Afanasyev, Jeff Burke, and Lixia Zhang. "NAC: name-based access control in named data networking." In Proceedings of the 4th ACM Conference on Information-Centric Networking. ACM, 2017.
 3. Zhiyi Zhang, Alexander Afanasyev, and Lixia Zhang. "NDNCERT: universal usable trust management for NDN." In Proceedings of the 4th ACM Conference on Information-Centric Networking. ACM, 2017.

Technical Reports

 1. Zhiyi Zhang, Yingdi Yu, Alex Afanasyev, and Lixia Zhang. NDN Certificate Management Protocol (NDNCERT). Technical Report NDN-0054. NDN, 2017.
 2. Li, Yanbiao, Alexander Afanasyev, Junxiao Shi, Haitao Zhang, Zhiyi Zhang, Tianxiang Li, Edward Lu, Beichuan Zhang, Lan Wang, and Lixia Zhang. "NDN Automatic Prefix Propagation." NDN Technical Report.

Awards

 1. ACM ICN 2018, Best Poster Award, NDNoT: A Framework for Named Data Network of Things