@article{li2018ndn,
  title={NDN automatic prefix propagation},
  author={Li, Yanbiao and Afanasyev, Alexander and Shi, Junxiao and Zhang, Haitao and Zhang, Zhiyi and Li, Tianxiang and Lu, Edward and Zhang, Beichuan and Wang, Lan and Zhang, Lixia},
  journal={NDN, Technical Report NDN-0045},
  year={2018}
}